Cenovnik usluga i radova

ostale usluge JKP Parking servos Smederevo

Cenovnik saglasnosti za raskopavanje javne površine

Redni
broj
Vrsta usluge
(naziv usluge)
Jedinica
mere
Cena
(sa PDV)
1 Izdavanje saobraćajno-tehničkih uslova i saglasnosti za izgradnju priključka na javni put - objekti do 400 m2 kom 3,600.00
2 Izdavanje saobraćajno-tehničkih uslova i saglasnosti za izgradnju priključka na javni put - objekti od 400-1000 m2 kom 4,200.00
3 Izdavanje saobraćajno-tehničkih uslova i saglasnosti za izgradnju priključka na javni put - preko 1000 m2 kom 4,800.00
4 Izdavanje saobraćajno-tehničkih uslova i saglasnosti za građenje instalacija - trase do 500m kom 4,200.00
5 Izdavanje saobraćajno-tehničkih uslova i saglasnosti za građenje instalacija - trase preko 500m kom 4,800.00
6 Izdavanje ostalih saobraćajno-tehničkih uslova, saglasnosti i rešenja def. članom 17. i članom 49. Zakona o putevima kom 3,600.00

Cenovnik izrade projekata

Redni
broj
Vrsta usluge
(naziv usluge)
Jedinica
mere
Cena
(sa PDV)
1 Izrada projekata saobraćajne signalizacije sa tehničkom kontrolom projekta i geodetskim snimkom terena i izradom geodetskih podloga u razmerama R 1:1000, R 1:500, R1:250 din/km 180,000.00
2 Izrada tehničke kontrole projekata do 200 metara kom 6,000.00
3 Izrada tehničke kontrole projekata od 201 do 500 metara kom 12,000.00
4 Izrada tehničke kontrole projekata preko 500 metara kom 18,000.00
5 Izrada projekata privremene saobraćajne signalizacije duž javnih puteva, gradskih parkinga, ulica male složenosti (stambene ulice) din/proj 15,000.00
6 Izrada projekata privremene saobraćajne signalizacije duž javnih puteva, gradskih parkinga, ulica srednje složenosti (ulica 2.reda) din/proj 30,000.00
7 Izrada projekata privremene saobraćajne signalizacije duž javnih puteva, gradskih parkinga, ulica velike složenosti (ulice 1. reda i gradske magistrale) din/proj 60,000.00
8 Izrada projekata privremene saobraćajne signalizacije duž javnih puteva, gradskih parkinga, ulica izuzetne složenosti (manifestacije) din/proj 72,000.00
9 Izrada saobraćajnog projekta svetlosne saobraćajne signalizacije individualne raskrsnice do 4+4 signalne grupe din/proj 180,000.00
10 Izrada saobraćajnog projekta svetlosne saobraćajne signalizacije individualne raskrsnice do 8+8 signalne grupe din/proj 34,000.00
11 Izrada saobraćajnog projekta svetlosne saobraćajne signalizacije do 3 raskrnice u koordinisanom radu din/proj 264,000.00
12 Izrada saobraćajnog projekta svetlosne saobraćajne signalizacije od 3 do 6 raskrnica u koordinisanom radu din/proj 300,000.00
13 Izrada saobraćajnog projekta svetlosne saobraćajne signalizacije individualne raskrsnice sa detektorima din/proj 192,000.00
14 Brojanje saobraćaja din/proj 2,400.00

Cenovnik održavanja saobraćajne signalizacije i opreme

Redni
broj
Vrsta usluge
(naziv usluge)
Jedinica
mere
Cena
(sa PDV)
1 Postavljanje nosača saobraćajnog znaka kom 2,100.00
2 Postavljanje saobraćajnog znaka kom 480.00
3 Uklanjanje saobraćajnog znaka kom 480.00
4 Uklanjanje nosača saobraćajnog znaka kom 1,200.00
5 Ispravljanje iskrivljenog saobraćajnog znaka kom 240.80
6 Ispravljanje nosača saobraćajnog znaka kom 600.00
7 Postavljanje čeone zapreke kom 960.00
8 Uklanjanje čeone zapreke kom 960.00
9 Čišćenje i pranje saobraćajnog znaka kom 180.00
10 Montaža i demontaža saobraćajnog ogledala kom 900.00
11 Reparacija (farbanje) nosača saobraćajnog znaka kom 660.00
12.1 Obeležavanje neisprekidanih razdelnih i ivičnih linija belom i žutom bojom širine 12cm sa dodatkom refleksita (rad + materijal) m 54.00
12.2 Obeležavanje isprekidanih razdelnih i ivičnih linija širine belom i žutom 12cm sa dodatkom refleksita (rad + materijal) m 72.00
13 Obeležavanje isprekidanih razdelnih i ivičnih linija širine 12cm sa dodatkom refleksita (rad + materijal) m 72.00
14 Obeležavanje oznaka na kolovozu belom i žutom bojom sa dodatkom refleksita (rad + materijal) 720.00
15 Obeležavanje ostalih oznaka na kolovozu belom i žutom bojom, tj. polja za usmeravanje saobraćaja, sa dodatkom refleksita (rad + materijal) 720.00
16 Obeležavanje oznaka na kolovozu strukturalnom plastikom, aglomeratom 2-3 mm (rad + materijal) 3,600.00
17 Obeležavanje vibracionih traka, širine d=0,12m, visine h=5,00mm m 3,000.00
18 Ugradnja markera IX-1, cena obuhvata prevoz markera i radnika do mesta rada, ugradnja markera kom 420.00
19 Ugradnja plastičnih smerokaza VIII-1 (lisnatih) Cena obuhvata prevoz smerokaza i radnika do mesta rada, iskop rupe,postavljanje smerokaza, zatrpavanje rupe, nabijanje i planiranje ostatka materijala kom 600.00
20 Nabavka i ugradnja katadioptera za standardne zaštitne čelične ograde kom 120.00
21 Sečenje grana ili košenje trave radi bolje uočljivosti saobraćajnog znaka kom 840.00
22 Nabavka i ugradnja aluminijumskih saobraćajnih znakova od materijala klase 3, Ravnostrani trougao osnove 90cm, kvadratni 60h60cm i okrugli Ø60cm, u svemu prema SRPS.Z.S2.300 ili odgovarajućem kom 7,440.00
23 Nabavka i ugradnja aluminijumskih saobraćajnih znakova od materijala klase 2, Andrejin krst - u svemu prema SRPS.Z.S2.300 ili odgovarajućem kom 15,600.00
24 Nabavka i ugradnja aluminijumskih saobraćajnih znakova od materijala klase 2, Ravnostrani trougao osnove 90cm, kvadratni 60h60cm i okrugli Ø60cm, u svemu prema SRPS.Z.S2.300 ili odgovarajućem kom 7,080.00
25 Nabavka i ugradnja aluminijumskih saobraćajnih znakova od materijala klase 1, Ravnostrani trougao osnove 90cm, kvadratni 60h60cm i okrugli Ø60cm, u svemu prema SRPS.Z.S2.300 ili odgovarajućem kom 5,040.00
26 Nabavka i ugradnja aluminijumskih saobraćajnih znakova na žuto-zelenoj fluorescentnoj podlozi materijala klase 3, kvadratni 80h80cm, u svemu prema SRPS.Z.S2.300 ili odgovarajućem kom 12,680.00
27 Nabavka i ugradnja aluminijumskih saobraćajnih znakova na žuto-zelenoj fluorescentnoj podlozi materijala klase 3, pravougaoni 100h170cm, u svemu prema SRPS.Z.S2.300 ili odgovarajućem kom 40,998.00
28 Nabavka i ugradnja aluminijumskih saobraćajnih znakova dimenzija 80h60cm od materijala klase 2, u svemu prema SRPS.Z.S2.300 ili odgovarajućem kom 9,000.00
29 Nabavka i ugradnja aluminijumskih saobraćajnih znakova dimenzija 90h60cm od materijala klase 2, u svemu prema SRPS.Z.S2.300 ili odgovarajućem kom 9,240.00
30 Nabavka i ugradnja aluminijumskih saobraćajnih znakova dimenzija 90h60cm od materijala klase 1, u svemu prema SRPS.Z.S2.300 ili odgovarajućem kom 6,000.00
31 Nabavka i ugradnja aluminijumskih dopunskih tabli dimenzija 60h30cm, u svemu prema SRPS.Z.S2.300 ili odgovarajućem kom 2,280.00
32 Nabavka i ugradnja aluminijumskih dopunskih tabli dimenzija 90h30cm, u svemu prema SRPS.Z.S2.300 ili odgovarajućem kom 2,388.00
33 Nabavka i ugradnja aluminijumskih tabli sa nazivima ulica dimenzija 50h30cm u svemu prema Knjizi grafičkih standarda "Službeni glasnik RS" broj 110/2003 kom 948.00
34 Nabavka i ugradnja tabli aluminijumskih obaveštenja i putokaznih tabli, u svemu prema SRPS.Z.S2.300 ili odgovarajućem, klasa 2 20,544.00
35 Nabavka i ugradnja aluminijumskih tabli za označavanje naziva ulica III-62, u svemu prema SRPS.Z.S2.300 ili odgovarajućem, klasa 2 20,544.00
36 Nabavka i ugradnja turističke saobraćajne signalizacije, klasa 2 20,544.00
37 Nabavka i ugradnja turističke saobraćajne signalizacije, klasa 1 13,698.00
38 Nabavka i ugradnja hladno cinčanih stubova saobraćajnih znakova Ø 2``, debljine zida minimum 2mm, zatvorenih sa jedne strane plastičnom kapom kom 5,400.00
39 Nabavka i ugradnja rešetkastih stubova nosača saobraćajnih znakova R60-30 od pocinkovanog čelika: pojasni štapovi Ø60.3/2mm sa ispunom Ø21.3/2mm m 3,840.00
40 Nabavka i postavljanje čeonih branika (levi, desni), dimenzija 200x50cm sa gumenim stopama kom 22,110.00
41 Nabavka i postavljanje horizontalne zapreke, dimenzija 200x25cm sa gumenim stopama kom 14,952.00
42 Nabavka i ugradnja PVC vertikalnih zapreka, dimenzija 25x100cm sa gumenom stopom kom 6,318.00
43 Nabavka i ugradnja fleksibilnih plastičnih stubića IX-7 (visine 0.75m) kom 4,356.00
44 Nabavka i ugradnja markera IX-1 kom 1,338.00
45 Nabavka i ugradnja plastičnih smerokaza VIII-1 (lisnatih) kom 504.00
46 Nabavka i ugradnja table za označavanje stalnih prepreka VIII-5 ili VIII-5.1 kom 3,960.00
47 Nabavka i ugradnja standardne zaštitne čelične ograde prema evropskim normama EN 1317 m 3,960.00
48 Nabavka i ugradnja saobraćajnog ogledala dimenzija 800x1000mm kom 5,818.00
49 Nabavka i ugradnja saobraćajnog ogledala Ø900mm kom 14,520.00
50 Nabavka i ugradnja (montaža i povezivanje instalacija i opreme) LED saobraćajnog znaka sa izmenljivim sadržajem poruka - ISZ 1, dimenzija 60x100cm kom 360,000.00
51 Nabavka i ugradnja (montaža i povezivanje instalacija i opreme) LED saobraćajnog znaka sa izmenljivim sadržajem poruka - ISZ 2, dimenzija 850x850mm kom 300,000.00
52 Nabavka i ugradnja solarnog napajanja 200W komplet 96,000.00
53 Nabavka i ugradnja trokrakog rešetkastog nosača m 8,400.00
54 TEKUĆE - REDOVNO ODRŽAVANjE ISZa (4 komada) Kontrola ispravnosti spoljne opreme i utvrđivanje eventualnih kvarova i popravka istih čas 2,388.00
55 Nabavka i ugradnja (montaža i povezivanje instalacija i opreme) LED saobraćajnog znaka sa izmenljivim sadržajem poruka i ugrađenim doplerom (na znaku se menja tekst '' pešački prelaz'', ''pazi deca'', ''škola'', ''uspori'' dimenzija 600x2200mm kom 696,000.00
56 Nabavka i ugradnja dodatne opreme ukoliko se znak sa izmenljivim sadržajem napaja sa mreže ulične rasvete (montaža i povezivanje instalacija i opreme paketa koji se satoji od aluminijumske kutije u kojoj su smešteni baterija 75 Ah i regulator punjenja) kom 100,800.00
57 Nabavka i ugradnja poluportalnog nosača znaka, visine 5m i dužine 4m. Zaštita toplim cinkovanjem i farbanjem sa predviđenim opterećenjem za znak i radar kom 300,000.00
58 Servis displeja izmenljivog saobraćajnog znaka kom 75,000.00
59 Servis ploče elektronike izmenljivog saobraćajnog znaka kom 45,000.00
60 Servis napajanja izmenljivog saobraćajnog znaka kom 15,000.00
61 Nabavka radara sa ugradnjom kom 135,000.00
62 Servis napajanja solarnog panela kom 15,000.00
63 Ugradanja GPRS uređaja na IZS-u kom 75,000.00