Posebna parking karta

pravilnik, informacije i reklamacije na posebnu parking kartu

Kontrola parkiranja na opštim parkiralištima vrši se u skladu sa Odlukom o javnim parkiralištima („Sl. list grada Smedereva“ br. 1/2013, 5/2015, 12/2017 – prečišćen tekst, 3/2019) – Odluka.

Nalog za plaćanje posebne parking karte izdaje se korisniku saglasno čl. 12. i čl. 15. Odluke, koji na opštem parkiralištu nije unapred platio uslugu parkiranja (nema parking kartu), odnosno korisniku opšteg parkirališta kome je isteklo ograničeno (produženo) vreme parkiranja.

Posebna parking karta je naknada za celodnevno korišćenje opštih parkirališta u svim zonama bez ograničenja na dan izdavanja. Posebna parking karta se plaća naknadno po izdatom nalogu za uslugu parkiranja vozila u dnevnom trajanju.

Korisnik parkirališta (vozač ili poslednji registrovani vlasnik vozila ako vozač nije identifikovan) je dužan da postupi po nalogu za plaćanje posebne parking karte i isti plati u roku od 8 (osam) dana od dana izdavanja, putem opšte uplatnice, na pošti/banci ili blagajnama preduzeća ili elektronskim putem. Ako korisnik parkirališta ne izvrši plaćanje u propisanom roku, preduzeće će pokrenuti postupak naplate potraživanja, a troškovi prinudne naplate, zakonska zatezna kamata i drugi troškovi padaju na njegov teret, shodno zakonu.

Korisnik može podneti reklamaciju putem telefona, poštom, elektronskom poštom ili neposredno na šalterima Korisničkog servisa preduzeća.

Preuzmite "Pravilnik o rešavanju reklamacija" kao PDF dokument

Reklamacija na izdatu posebnu parking kartu

unesite vaše ime i prezime
unesite vašu adresu (ulica, broj, mesto)
unesite adresu vaše e-pošte
unesite vaš broj telefona
unesite serijski broj naloga / isečka
unesite registarsku oznaku vozila
unesite ID oznaku iz SMS poruke
unesite ukratko razlog reklamacije poebne karte